Có 1 kết quả:

zòng zuò biāo ㄗㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vertical coordinate
(2) ordinate