Có 1 kết quả:

zòng yì

1/1

zòng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) willfully
(2) wantonly