Có 1 kết quả:

zòng yáo ㄗㄨㄥˋ ㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pitching motion (of a boat)