Có 1 kết quả:

zòng fàng

1/1

zòng fàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) undisciplined
(2) untrammeled
(3) to indulge