Có 1 kết quả:

zòng bù

1/1

zòng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stride
(2) to bound