Có 1 kết quả:

zòng huǒ

1/1

zòng huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set on fire
(2) to commit arson