Có 1 kết quả:

zòng rán

1/1

zòng rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) even if
(2) even though