Có 1 kết quả:

zòng wén lǜ bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) striated bulbul (Pycnonotus striatus)