Có 1 kết quả:

zòng xiàn

1/1

zòng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vertical line
(2) vertical coordinate line