Có 1 kết quả:

zòng shēn

1/1

zòng shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leap
(2) to spring
(3) to throw oneself