Có 1 kết quả:

fēn fán

1/1

fēn fán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

numerous and complicated