Có 1 kết quả:

zhǐ niào bù

1/1

zhǐ niào bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disposable diaper