Có 1 kết quả:

zhǐ niào piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

disposable diaper