Có 1 kết quả:

zhǐ huǒ chái ㄓˇ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

matches made of cardboard