Có 1 kết quả:

zhǐ huī

1/1

zhǐ huī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ash from burnt paper