Có 1 kết quả:

zhǐ chāo

1/1

zhǐ chāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

banknote