Có 1 kết quả:

zhǐ qián

1/1

zhǐ qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead