Có 1 kết quả:

zhǐ yú

1/1

zhǐ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silverfish (Lepisma saccarina)
(2) fish moth