Có 1 kết quả:

zhǐ yuān

1/1

zhǐ yuān

giản thể

Từ điển phổ thông

cái diều giấy

Từ điển Trung-Anh

kite