Có 1 kết quả:

wén hóu bēi ㄨㄣˊ ㄏㄡˊ ㄅㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) stripe-throated bulbul (Pycnonotus finlaysoni)