Có 1 kết quả:

wén céng

1/1

wén céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lamina
(2) lamella
(3) lamination