Có 1 kết quả:

fǎng chē

1/1

fǎng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spinning wheel