Có 1 kết quả:

xiàn xìng fāng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

linear equation (math.)