Có 1 kết quả:

xiàn xìng suàn zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

linear operator (math.)