Có 1 kết quả:

xiàn chóng

1/1

xiàn chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nematode worm (Caenorhabditis elegans)