Có 1 kết quả:

xì yāo

1/1

xì yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slender waist
(2) fig. pretty woman
(3) mortise and tenon joint on a coffin