Có 1 kết quả:

xì jūn xìng lì jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

bacillary dysentery