Có 1 kết quả:

xì jūn bìng dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bacteriophage
(2) virus that infects bacteria