Có 1 kết quả:

Zhōng nán Shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Zhongnan Mountains, near Xi'an
(2) also known as the Taiyi Mountains