Có 1 kết quả:

zhōng nán jié jìng ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (idiom); fig. to take a shortcut to promotion