Có 1 kết quả:

zhōng chǎng luó shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the final bell (esp. in sports competition)