Có 1 kết quả:

zhōng jú ㄓㄨㄥ ㄐㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) endgame
(2) conclusion
(3) outcome
(4) final part of a chess game