Có 1 kết quả:

zhōng nián

1/1

zhōng nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) entire year
(2) throughout the year
(3) age at death