Có 1 kết quả:

zhōng nián jī xuě

1/1

Từ điển Trung-Anh

permanent snow cover