Có 1 kết quả:

zhōng zhàn

1/1

zhōng zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) end of war
(2) armistice
(3) cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945