Có 1 kết quả:

zhōng jí

1/1

zhōng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ultimate
(2) final