Có 1 kết quả:

zhōng jí ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ultimate
(2) final