Có 1 kết quả:

zhōng diǎn zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) terminus
(2) final stop on rail or bus line