Có 1 kết quả:

zhōng shēng ㄓㄨㄥ ㄕㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) throughout one's life
(2) lifetime
(3) lifelong