Có 1 kết quả:

zhōng duān

1/1

zhōng duān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) end
(2) terminal