Có 1 kết quả:

zhōng duān jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

terminal