Có 1 kết quả:

zhōng ér fù shǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the end comes back to the start (idiom); the wheel comes full circle