Có 1 kết quả:

zhōng shēn

1/1

zhōng shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lifelong
(2) all one's life
(3) marriage