Có 1 kết quả:

Shào mò jí zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Somogy county in southwest Hungary, capital 考波什堡[Kao3 bo1 shi2 bao3]