Có 1 kết quả:

jīng xiāo shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dealer
(2) seller
(3) distributor
(4) broker
(5) agency
(6) franchise (i.e. company)
(7) retail outlet