Có 1 kết quả:

jié bàn

1/1

jié bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go with sb
(2) to form companionships