Có 1 kết quả:

jié dǎng

1/1

jié dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to form a clique