Có 1 kết quả:

jié hé guò chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cohesive process(es)