Có 1 kết quả:

jié hūn jì niàn rì

1/1

Từ điển Trung-Anh

wedding anniversary