Có 2 kết quả:

jiē zǐjié zi

1/2

jiē zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bear seeds (of plant)

jié zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

knot (on a rope or string)