Có 1 kết quả:

jié duì zǐ

1/1

jié duì zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form pairs
(2) to twin